Metinler Kitabı Tercümesi – Metinler Kitabı

Çok aranan kitaplar arasında yer alan, Arapça metinler kitabı, Metinler Kitabı, Arapça Metinler tercümesi, metinler tercümesi kitabı sizler için ufak bir araştırma yaptık..

Bu kitapta en kolay cümlelerden başlayıp titizlikle seviyeyi takip ettik. Bu sebeple harekeyi tedricen azaltarak, seçilmiş metinler kısmında tamamen kaldırdık. Edebi metinler zaruri olarak harekelenmiştir. Eski ve yeni metinler seçilirken imam hatip okullarının ders müfredatı göz önüne alınmış, en çekici ve faydalı parçaların seçilmesine gayret edilmiştir. Edebi metinle kısmında da aynı yol takip edilmiştir. Parçaların çözümü için evvelce kitabın sonunda yer almış olan lügatçe genişletilmiş ve her parçanın kelimeleri o parçanın altına konulmuştur.

Ünitenin I, II ve III. metinleri Osmanlı Devlet Arşivlerin’de araştırmaya açık olan Teşri-fat defterlerinden seçilmiştir. Teşrifat defterleri devletin resmi olarak belirlenmiş tören ve uygulamalarının kayıtlı bulunduğu defterlerdir. Dolayısıyla devletin işleyişinin tören ve protokol kısımlarını bu defterlerden takip etmek ve tanımak mümkündür. Bu kayıtlar diğer belgelerin yetersiz kaldığı durumlarda, tarihçiler için önemli birer kaynak haline gelmektedir. Tarih Bölümü öğrencileri olarak bu defter türünü tanımanız ve genel bir fikir sahibi olmanız hedeflenmiştir.Ünitemizde temel olarak arşiv vesikalarının yazı türlerinden nesih yazı türüne ait def-terlerden örnekler sunmak amaçlanmıştır. Defter türleri çok farklı yazı stilleriyle kaleme alındığından biz nesih yazı örnekleri barındıran Teşrifât Kalemi defterlerinden seçim yap-tık. Teşrifat defterleri özellikleri itibarıyla, kurumlar, memuriyet isimleri ve bunlarla ilgili terimlerin sık sık kullanıldığı kaynaklardır. Yazı olarak okuma alışkanlığı kazanırken, aynı zamanda kelime ve terim bilgisine de çok katkı yapacak metinler olması düşünülmüştür.Nesih yazı türü yazarken kolay yazılması ve işlekliği dolayısıyla genelde kitap yazıla-rında kullanılmıştır. Nesihte harfler teknik olarak kendine has şekiller alır. Fakat okumayı kolaylaştıran bir yapısı vardır. Burada harflerin tek tek özelliklerine girmeye yer ve gerek yoktur. El yazılarında temel olarak okumayı harflerin tek tek durumu belirlemekle be-raber etkin öğrenmenin bir yolu da kelimeleri bütün olarak hafızada tutmak ve kelime hazinesinin geniş olmasını sağlamaktır. Kelime bilgisi yanında tarihî terimler ve bilgi de okumayı kolaylaştıran diğer etkenlerdir. Ünite içerisindeki her üç metinde de farklı olaylar örnek olarak ele alınmaya çalışıl-mıştır. Ayrıca “sıra sizde” bölümlerinde de olayların devamı veya başka kısa olaylar ele alı-narak kendi başınıza çalışmanız hedeflenmiştir. Defterlerin içeriğini oluşturan konulara âşina olmanız, kendi başınıza bir okuma yaptığınızda işinizi kolaylaştıracaktır.Elinizdeki bu kitapta birçok defter ve belge örneği göreceksiniz. Şüphesiz bunları oku-mak size önemli katkılar yapacaktır. Ancak arşiv defterleri ve belgeleri üzerinde etkin bir öğrenim çok daha fazla miktarda belge örneği görmekle mümkündür. Bu bakımdan belge çevrileriyle ilgili kitapları, yazı türleriyle ilgili hazırlanmış kitapları takip etmeniz önem-lidir. Belgeleri anlama açısından da kelime bilginizi geliştirme yanında tarihî terimlere ve kavramlara ayrı bir önem vermeniz gerekmektedir. Çalıştığınız bütün metinleri bir sözlük yardımıyla ve tarih terimleri sözlüğüyle beraber çalışmanız size yardımcı olacaktır. Bu sözlüklerin künyelerini kaynakça bölümlerinden bulabilirsiniz.

[ratings]